Com a Organització empresarial de la formació més representativa al seu territori, la finalitat de CATformació, és fomentar la unitat dels empresaris del sector, garantir la qualitat de la formació i defensar els interessos de tots els centres privats dedicats a la formació.

L’Organització té presència als fòrums de consulta, a més, assumeix com a part de les seves funcions la representació davant l’administració, institucions i organismes autonòmics, estatals o internacionals dels nostres associats i del sector en general. A fi i efecte d’assolir aquest objectiu, l’associació té presència als fòrums de consulta i debat, tant de l’Administració autonòmica com estatal a través de la confederació d’associacions CECAP. D’aquesta manera s’aconsegueix la participació en aquells organismes i institucions, públiques i/o privades, de direcció i promoció de les polítiques actives de formació.

L’Organització aposta també per la cooperació, tot i que es continuen fent esforços per sensibilitzar i afavorir polítiques socioeconòmiques que afavoreixin el desenvolupament de la formació com a principal generador de valor al teixit empresarial de Catalunya, l’associació aposta també per la cooperació i la generació de sinergies entre els associats per aconseguir beneficis mutus que les enforteixin i potenciïn.